111 millioner

aktindsigt.pdf

Den 4. oktober 2018 kl. 07:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor  Thomas Finne Andersen.

Der foretoges:

K 2556/18-A

Nielsen, Anna Britta Troelsgaard

For fordringshaveren mødte advokat Cathrine Zittan med advokat Sofie Schrøder-Andreasen og advokat Frederik Simmeisholt.

For skyldneren mødte den beskikkede advokat, advokat Nima Nabipour.

Der blev fremlagt oversigt over opgørelse af kravet inklusiv renter, erklæring fra

samt redegørelse fra vedrørende dataanalyse af uregelmæssigheder i tilskudsbetalinger. Det tidligere fremlagte var til stede.

Fordringshaveren nedlagde påstand om, at konkursbegæringen skal fremmes.

Skyldneren nedlagde påstand om, at konkursbegæringen skal nægtes fremme.

Sagen blev forelagt.

Fordringshaveren anførte til støtte for den nedlagte påstand, at kravet kan opgøres til 122.751.069 kr. inklusiv renter.

Udbetalingeme er foretaget systematisk og kontinuerligt af skyldneren fra Socialstyrelsen til skyldnerens konti.

...

I august 2018 blev der i forbindelse med et tilsyn konstateret uoverensstemmelser mellem

udbetalte beløb fra Socialstyrelsen og de beløb, som en kommune reelt havde modtaget.

Det blev ligeledes afdækket, at der var overført beløb fra Socialstyrelsen til en konto i Danske Bank, som ikke tilhørte kommunen, og at denne konto gik igen i andre sager ved

rørende andre kommuner. Socialstyrelsen henvendte sig til sin bank og modtog posteringsoversigter. Disse bekræftede, at der var udbetalt beløb til kontoen i Danske Bank. Socialstyrelsen undersøgte datasporet nærmere og konstaterede, at det var skyldneren, derhavde behandlet alle udbetalingeme, og at skyldneren manuelt havde foretaget ændringer i modtagernes kontonumre både forud for og efter overførslen. Socialstyrelsen anmeldte herefter skyldneren til politiet, som iværksatte efterforskning,

På dette grundlag og henset til især kravets størrelse er der en formodning for, at skyldneren er insolvent, og det må således være op til skyldneren at dokumentere, at hun kan betale. Dette har skyldneren ikke gjort.

Advokat Nima Napipour anførte til støtte for den nedlagte påstand, at Socialstyrelsen ikke har undersøgt, om skyldneren kan betale kravet, og det er Socialstyrelsen, der har bevisbyrden for, at skyldneren er insolvent.

Insolvensbetingelsen er derfor ikke opfyldt. Han har drøftet sagen med sin klient, og hun har sagt, at hvis hun modtager en opkrævning, må hun betale, og at hun i øvrigt tager det, som det kommer.

Skifteretten afsagde

Kendelse

På baggrund af oplysningerne i konkursbegæringen og rapporterne fra og

lægges det til grund, at Socialstyrelsen har et krav på i hvert fald 74.899.099 kr. med tillæg af renter mod skyldneren, og skyldneren da heller ikke bestridt hverken kravets eksistens eller opgørelsen heraf.

Henset til kravets størrelse sammenholdt med oplysningerne i uddraget af R 75 for skyldneren, og da Socialstyrelsen ikke har adgang til oplysninger om de konkrete indeståender

på skyldnerens bankkonti, finder skifteretten, at der er en formodning for, at skyldneren er insolvent, og at det påhviler skyldneren at afkræfte denne formodning. Skyldneren har

ikke fremlagt dokumentation for sin solvens og har således ikke afkræftet formodningen, hvorfor insolvensbetingelsen er opfyldt, jf. konkurslovens § 17.

Derfor bestemmes:

Konkursbegæringen mod Anna Britta Troelsgaard Nielsen fremmes.

Fordringshaveren begærede konkursdekret afsagt og erklærede at ville stille sikkerhed for omkostningerne, jf. konkurslovens § 27, stk. 1, 1. pkt. Skifteretten fastsatte denne

sikkerhedsstillelse til 40.000 kr., hvilket beløb skal indbetales til kurator. Af sikkerhedsstillelsen kan 10.000 kr. udelukkende anvendes til dækning af eventuelle

undersøgelser vedrørende konkurskarantæne.

Da betingelserne for konkurs er opfyldt, jf. konkurslovens § 17, tog skifteretten herefter kl. 7.51 Anna Britta Troelsgaard Nielsens bo under konkursbehandling.

Advokat Boris Frederiksen, der var til stede ved advokat Cathrine Zittan, erklærede, at betingelserne i konkurslovens § 238 er opfyldt, og blev udpeget som kurator.

Skifteretten fandt på nuværende tidspunkt ikke fornødent grundlag for nedsættelse af kreditorudvalg.

Der registreredes i boet følgende

AKTIVER:

1. Fast ejendom på Hvidovrevej 104, 2650 Hvidovre — friværdi kendes ikke men evt. i mio. kr.

2. Fast ejendom i      Friværdi kendes ikke.

3. Ældre trailer

4. Eventuelle bankindeståender

5. Eventuelt indhold i bankbokse.

Spørgsmålet om etablering af postspærring drøftedes.

Advokat Nima Napipour havde ingen bemærkninger hertil.

Skifteretten bestemte, at breve og andre forsendelser til skyldneren på adressen Hvidovrevej 104, 2650 Hvidovre, skal udleveres til kurator, idet det må anses for at være af

betydning for boets behandling, jf. konkurslovens § 104 a, stk. 1, 1. pkt.

Postspærringen udløber den 4. januar 2019. Kurator kan begære den forlænget.

Skifteretten fastsatte sikkerhedsstillelsen, jf. konkurslovens § 111, stk. 1, til 1 mio. kr.

Kurator oplyste under henvisning til konkurslovens § 111, stk. 2, at være ansvarsforsikret for en sum, der er here end værdien af boets aktiver, og at kurator for det løbende

forsikringsår ikke påregner forsikringssummen udnyttet helt eller delvis. Kurator vil underrette skifteretten, hvis ansvarsforsikringssummen for det løbende år helt eller delvis

udnyttes, må påregnes udnyttet eller nedsættes.

Skifteretten fandt ikke grundlag for at stille krav om ændring i kuratorsforsikringsdækning.

Kurator sender meddelelse om konkursdekretet til den lokale fogedret.

Kurator oplyste videre, at kurator skal gives adgang til skyldnerens faste ejendom i Hvidovre, og hvis skyldneren ikke frivilligt vil give kurator adgang, vil skifteretten blive anmodet herom i medfør af konkurslovens § 112, stk. 1.

Kopi af retsbogen sendes til kurator og advokat Nima Nabipour.

Sagen udsat.

Skifteretten hævet.

Thomas Finne Andersen